Organisatie

Het hoofd- en jeugdbestuur bestaat uit vrijwilligers. Naast de besturen zijn er ook diverse commissies actief. Denk hierbij aan een sponsor-, evenementen-, bar-, social- en bijvoorbeeld kluscommissie. Heb jij interesse om iets voor DBN’22 te doen, mail dan naar secretaris@dbn22.nl; leuk!

Hoofdbestuur
* Voorzitter: Jeffrey Rynenberg

Contact: voorzitter@dbn22.nl

* (Interim) Penningmeester: Karima van Heiningen-Frikh

Contact: penningmeester@dbn22.nl

* Secretaris: Frank Peeters

Contact:secretaris@dbn22.nl

* Jeugdzaken: Charaf Frikh

Contact:jeugd@dbn22.nl

* Senioren: Joey van der Ree

Contact:senioren@dbn22.nl

* PR & Communicatie: Bart van Poppelen

Contact:nieuwsbrief@dbn22.nl

Jeugdbestuur
* Voorzitter: Charaf Frikh

* Ledenadministratie & Contact nieuwe leden: Pascal de Swart

* Technische zaken: Mostafa Khaskar & Anouar Hadouir

* Klankbord en Vertrouwenscontactpersoon jeugd: Gin Nio Haurissa


Enkele belangrijke mailadressen van diverse commissies:
* Voor oa. verzoeken, wijzigingen en vragen m.b.t. wedstrijdzaken jeugd:

wedstrijdzaken-jeugd@dbn22.nl

* Voor oa. verzoeken, wijzigingen en vragen m.b.t. wedstrijdzaken senioren:

wedstrijdzaken-senioren@dbn22.nl

* Voor oa. afmelden, aanmelden en vragen m.b.t. lidmaatschap:

ledenadministratie@dbn22.nl

* Voor oa. suggesties en vragen m.b.t. evenementen:

evenementen@dbn22.nl


Vertrouwenscontactpersoon DBN’22

Als vereniging willen wij dat al onze leden zich veilig, gehoord en vertrouwt kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen hebben we een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor DBN’22 is Marcello Limon. Wie ben ik? Ik ben Marcello Limon (1983), geboren en getogen Bosschenaar. Ik ben een van de keepers binnen DBN’22. Verder ben ik ook in verschillende rollen betrokken geweest bij evenementen. Ik ben in voor het eerst 1990 lid geworden van TGG. Ben op twee uitstapjes na, van beiden 2 jaar, altijd lid geweest van TGG. In 2003 keerde ik terug bij de club, om nooit meer weg te gaan. Daar ben ik ontzettend trots op. Het positieve en fijne gevoel dat ik bij TGG heb wil ik graag meenemen naar DBN’22. Daarom zet ik me graag in om ook hier een veilig en gezond sportklimaat te waarborgen. Zodat alle leden van DBN’22 ook een positief gevoel bij de nieuwe vereniging kunnen ontwikkelen. Dat is uiteraard niet alleen de verantwoordelijkheid van mij en/ of bestuur, maar van alle leden en betrokkenen! Vanuit mijn werk ben ik verder gewend om vertrouwelijke gesprekken te voeren. Dit stukje kennis neem ik graag mee in het uitvoeren van de rol in mijn als VCP.

WANNEER/WAAROM GA JE NAAR EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)?
Iedereen die verbonden is aan DBN’22, leden, ouders, trainers, coaches enzovoort, kan contact opnemen met de VCP wanneer die last ervaart of zich zorgen maakt over grensoverschrijdend (ongewenst) gedrag van personen eveneens verbonden aan DBN’22.
Onder grensoverschrijdend gedrag wordt onder andere verstaan:
• Intimidatie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen ,bedreigen)
• Agressie en geweld (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen)
• Pesten en uitsluiting (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten)
• Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen/grappen maken, aanranding en verkrachting)
• Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur)

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON
De VCP handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van het verenigingslid en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de VCP plaats vindt. Omdat vertrouwen en veiligheid voorop staat zullen gesprekken niet bij DBN’22 plaats vinden. Voor alle stappen die de VCP plichtshalve onderneemt is de (schriftelijke) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, zal de VCP de bemoeienis stop te zetten. De VCP waarborgt ten alle tijde de vertrouwelijkheid en dient geheimhouding in acht te nemen omtrent de reden tot consultatie van de VCP.

Taken vertrouwenscontactpersoon DBN’22:
1. Het begeleiden en adviseren van de persoon die contact heeft gezocht.
2. Samen met de melder zoeken naar oplossingen en het ondersteunen in de te nemen stappen.
3. Indien de melder slachtoffer is van strafbare feiten dan wordt ondersteuning geboden bij het doen van aangifte bij de politie.
4. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer om contact op te nemen met ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie.
5. Het bijhouden van een dossier; de aantekeningen worden na het sluiten van de procedure vernietigd. Er wordt een geanonimiseerd overzicht bijgehouden van de aard en omvang van meldingen. Dit wordt gedeeld met het bestuur en kan door leden worden ingezien.
6. Consultatie in geval van geruchten, klachten en/of wanneer er vragen zijn of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Adviseert het bestuur in het correct afhandelen van kwesties in zaken grensoverschrijdend gedrag.
7. De melder, indien nodig, doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.
Geheimhoudingsplicht
Alleen wanneer de melder (schriftelijke) toestemming geeft kan informatie aan derden verstrekt worden. De VCP mag de geheimhoudingsplicht enkel schenden wanneer er sprake is van een risico op ernstige (psychische en/of lichamelijke) schade en/of wanneer de veiligheid van de melder in het geding komt. Dit geldt met name voor zaken die strafrechtelijk en/ of tuchtrechtelijk vervolgbaar zijn. Het verbreken van de geheimhoudingsplicht gebeurd nooit zonder dat de melder hiervan op de hoogte is gebracht. De VCP zal in deze situaties, middels een georganiseerd overleg, de casuïstiek anoniem bespreken met de voorzitter van DBN’22 om te checken of het schenden van de geheimhouding daadwerkelijk de enige optie is.

Werkwijze:
De VCP streeft naar het vinden van oplossingen voor het probleem waar de melder mee komt. De VCP blijft neutraal en objectief in het benaderen van het probleem en personen. Het doel van de VCP is aansluiten bij de beleefwereld van de melder en niet om aan waarheidsvinding te doen. Het vinden van oplossingen kan plaats vinden door advisering of bemiddeling. Advisering houdt in dat er middels individuele gesprekken met de melder onderzocht wordt welke stappen die het beste kan nemen. Bij bemiddeling worden gesprekken met zowel de melder als de beschuldigde aangegaan onder leiding van een bemiddelaar, de bemiddelaar hoeft niet de VCP te zijn. VCP stelt wel een bemiddelaar aan. Dit kan enkel gebeuren wanneer niet alleen de melder hiermee instemt maar ook de beschuldigde. Als de melder daarmee akkoord gaat, neemt de VCP contact op met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere gesprekken met beide betrokkenen onder leiding van een bemiddelaar. Soms kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de VCP en de beschuldigde.

Afleggen van verantwoording
De VCP valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van DBN’22. De VCP blijft onafhankelijk en maakt noch deel uit van het bestuur noch heeft een andere taak binnen de vereniging de niet verenigbaar is met de belangen van de melders. Er zal tenminste één keer per jaar een moment moeten plaatsvinden naar bestuur. Om de algemene indruk en stand van zaken te delen. Met als centrale vraag: hoe is het gesteld met de normen en waarden binnen de vereniging? Tijdens dit moment worden geen individuele meldingen besproken. De VCP kan afzien van het gesprek indien meldingen, zaken of personen zijn te herleiden. Naar aanleiding van dit moment kan gekozen worden om meer preventieve maatregelen binnen de vereniging te ondernemen om een gezond en veilig sportklimaat te bevorderen. De VCP kan terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF. Ook voor de leden van DBN’22 is het mogelijk contact op te nemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het nummer is 0900 – 202 55 90. Voor meer informatie Centrum Veilige Sport Nederland.

All contents © copyright DBN'22. All rights reserved.